?MER ?sitme Cihazlar? Ldt Sti

 

Oticon Delta ;Baz? insanlar i?itme cihazlar?n? severler. Sevmeyenler i?in huzurlar?n?zda Oticon Delta!

 

??itme cihaz? kullanmak istemeyen insanlar i?in ?zel tasarlanm?? olan Delta tasar?m ve teknolojide ?arp?c? ?ekilde farkl? bir ?r?nd?r. Delta?n?n mikro yap?s? ve modaya uygun olduk?a geni? renk se?ene?i kula??n?z?n arkas?nda neredeyse g?r?nmez bir i?itme cihaz? kullan?m? sunuyor. Tarz? o kadar heyecan verici ki, ?o?u zaman g?r?nmesi i?in sizi te?vik edecek kadar modern ve ??k. Art?k i?itme cihaz?n?z? saklamak isyemeyeceksiniz.

 

Elbette onu e?siz k?lan sadece tasar?m? de?il. Geli?mi? dijital teknolojisi ilk kullan?mdan itibaren hissedilir bir kullan?m kolayl??? ve konforu sunuyor. Size duyduklar?n?z? kolayl?kla anlayabilmenin tad?n? ??kartabilece?iniz  yeni hayat?n?zda son derece ?zg?r bir kullan?m sunan Delta ile ?o?u zaman bir i?itme cihaz? kulland???n?z? unutacaks?n?z.

 

Delta konu?ma sesi ve istenmeyen g?r?lt? aras?ndaki fark? biliyor

 

Delta her t?rl? dinleme ortam?nda konfor ve konu?malar? anlaman?n en iyi kombinasyonunu otomatik olarak sa?layabilmek i?in Yapay Zeka (AI)teknolojisini kullan?r. Yapay Zeka ile Delta t?pk? bir insan beyni gibi ?al???r. Ses ?evreniz ne zaman de?i?irse de?i?sin sesin netli?inin ve dinleme konforunun seviyesini her zaman arzulad???n?z seviyede kalmas? i?in otomatik olarak binlerce i?lem yapar.

 

Delta ayn? zamanda direksiyonel mikrofon sistemine sahiptir. ?ift ve a??l? mikrofon olarak da adland?r?lan direksiyonel mikrofonlar sayesinde konu?ma oldu?unda siz konu?mac?y? dinlerken Delta otomatik olarak arkadaki sesleri toplayan mikrofonu kapatarak arka plan g?r?lt?s?n?n sizi rahats?z etmesini engeller ve konu?ma boyunca size m?kemmel bir dinleme ortam? sunar. B?ylelikle size konu?mak istedi?iniz ki?i ile sorunsuzca ileti?im kurman?za ve duyduklar?n?z? net bir ?ekilde anlaman?za yard?mc? olur.

 

Oticon Delta Ya?am tarz?n?za ve beklentilerinize ?ok k?sa s?rede uyum sa?lar

 

Delta i?itme uzman?n?z?n sizin bireysel ihtiya?lar?n?za ve ya?am tarz?n?za en uygun program? ger?ekle?tirebilmesi i?in gereken bir haf?zaya sahip. Haf?za sizin ses ?evrenizi inceliyor ve dinleme ortam?n?z hakk?nda uygulamac?ya e?siz bilgiler sunuyor. Delta ayr?ca yeni ses ?evrenize ve i?itme cihaz? tecr?benize sizin diledi?iniz h?zda adapte oluyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak?c? ??gen tasar?m

 

Delta'n?n benzersiz ?ekli m?kemmel tasar?ml? iki mikrofonu i?in, gereken en iyi duru?u sa?lar. Delta ayn? anda farkl? y?nlerden gelen ?? farkl? g?r?lt? kayna??n? devre d??? b?rakabilir ve ?ok ?nemli konu?ma sinyallerine odaklanman?z? sa?lar. Sonu? konu?malar? ?st?n nitelikle anlama ve m?kemmel bir dinleme ortam?d?r.

 

Delta'n?n benzersiz ??gen ?ekli ayn? zamanda tak?ld???nda kula??n?z?n arkas?nda maksimum konforu garantileyen etkin bir duru? sunar. A??rl??? iki gramdan azd?r. Hafif ve son derece konforlu tasar?m? arac?l??? ile size ?ok ?nemli yararlar sunar.

 

 

01Amplifikat?r

Benzersiz ??gen ?ekli m?kemmel tasar?ml? iki mikrofonu i?in, gereken en iyi duru?u sa?lar

 

02Ultra ?nce Tel

Ultra ince saydam ses teli tak?ld???nda neredeyse g?r?nmezdir

 

03Hoparl?r+Kubbe

Kulak kanal?n?za kolayl?kla yerle?tirilen mikro hoparl?r size bug?ne dek sunulmam?? performans ve konfor sunar

韭菜萝卜汤是一道很美味的美食。里面含有大量的物质产后丰胸,胡萝卜素等。经常食用可以帮助人体排空有毒物质丰胸产品。而对影响胸部发育非常至关重要的地方之一就是。他会影响胸部大量有害沉积类物质的排出丰胸效果。尤其是针对乳房。我们月经来的时候,胸部会出现胀满的情况。它就可以发挥功效排出胀气浊气了丰胸食物