?MER ?sitme Cihazlar? Ldt Sti
ANA SAYFA.

?-Mer ??itme ve Sagl?k Cihazlar? Ltd St?    ?ehit Adem Yavuz  Sok. 7/3 (Yeni Karam?rsel Binas?n?n Arkas?)  K?z?lay-Ankara Tel: 0 312 419 53 14      Fax:0 312 418 63 54       imerltdsti@gmail.com   

Ana sayfa

???TME C?HAZI SATI? VE UYGULAMA MERKEZ?

?L SA?LIK M?D.RUHSAT NO:  018

BravissimoT - a??k se?enek

Widex, Bravissimo'yu yaratt? - herkesin i?itme ihtiya?lar?na uygun tasarlanm?? yeni dijital i?itme cihazlar? serisi. Bu i?itme cihazlar?, her ya? grubunun ihtiya?lar?na uygun ?zellikleri
sayesinde, ?o?unluk i?in ?ok uygun se?enektir. G?n?m?z kullan?c?lar?n?n hayattan beklentileri y?ksektir. Aktif ve doyas?ya bir ya?am s?rebilmek i?in ki?isel ihtiya?lar?n? en uygun ?ekilde kar??layan bir i?itme ??z?m? isterler.
Yeni BravissimoTM serisinin geli?tirilmesi a?amas?nda Widex, uygulamas? kolay ve do?al sese sahip di?er i?itme cihazlar?n?n ?retimi s?ras?nda kazand??? geni? dijital i?itme cihaz? deneyiminden yararlanm??t?r. Yeni seride i?itme rahatl??? ve geni? uygulama se?enekleri ?n planda tutulmu?tur - hem de ?o?u kullan?c? i?in uygun fiyata.
Bu nedenle, Bravissimo i?itme cihazlar? serisi, optimum konu?ma anla??labilirli?i ve i?itme rahatl??? arayanlar i?in a??k bir se?enektir

Gidilecek yol

??itme kayb? olan insanlar?n b?y?k bir ?o?unlu?u, bu konuda bir ?ey yapmak konusunda teredd?t
ya?amaktad?rlar. Ancak beklemeye gerek yok.
Art?k, g?n?m?z?n geli?mi? i?itme cihazlar? se?enekleri i?inde, hemen herkesin ihtiyac?na uygun bir cihaz
bulmak m?mk?nd?r.

Bravissimo serisi, hem i?itme sa?l??? uzman?, hem kullan?c? i?in Widex'in iyi bilinen ?zellikleri ve se?enekleri yan?nda bir?ok yeni ?zelli?i de bir arada sunmaktad?r.

Geni? i?itme cihaz? serisi Bravissimo serisi, eksiksiz bir model yelpazesine sahiptir.
Her biri y?nlenmeli ve y?nlenmesiz mikrofon se?ene?ine sahip, her tip ve her derecede i?itme kayb?na uygun - dokuzu bir arada - i?itme cihaz?: zarif CIC (tam kanal-i?i) modelleri, minik ITC/ITE (kanal-i?i/kulak-i?i) ve BTE (kulak-arkas?) ve g??l? ITE (kulak-i?i) ve BTE (kulak-arkas?) i?itme cihazlar?
ve ayr?ca ?ok g??l? bir BTE (kulak-arkas?) i?itme cihaz? Kolay ve hatas?z uygulama Bravissimo i?itme cihazlar? 3 bant ve 3 kanal ses i?leme sistemine sahiptir. 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz.deki HTL de?erleri
kullan?larak uygulama ?ok kolay ve h?zl? bir ?ekilde yap?labilir.

Kesi?me frekanslar? de?i?kendir ve ki?inin i?itme kayb?na g?re otomatik olarak ayarlan?r, b?ylelikle her ?? kanalda gerekli g??lendirmenin yap?lmas? sa?lan?r.

Bravissimo'nun Compass veya SP3 programlay?c?s? ile ?ocuklarda uygulamas? i?in ?zel pediatrik uygulama kural? bulunmaktad?r. ?letim tipi i?itme kayb? olan hastalarda Compass ile uygulama i?in kemik-iletim e?ikleri otomatik olarak hesaplamalara kat?l?r,

SP3 programlay?c?s? kullan?l?rken hava-kemik bo?lu?u de?erleri kolay ve h?zl? bir ?ekilde girilebilir

 

widex_i?itme_cihazlar?_Bravissimo_URUN[1].jpg
平时我们都有喜欢吃东西的习惯,美食是上天赐予人类的可以让人幸福的东西丰胸产品。就好像日本动漫里中华小当家一样,料理是能够带给人们幸福的东西一样丰胸产品酒酿蛋,所以吃是可以说我们生命中非常重要的东西。尤其中国人民以食为天,更是如此可以说是一种文化图腾了产后丰胸。深深烙印再我们民族记忆当中。而今天想说的是,可以更好的吃东西的同时,丰满我们的曲线哦,不过看你如何选择自己食物很重要了丰胸食物