W?DEX
?MER ?sitme Cihazlar? Ldt Sti
OT?CON ?MER ???TME C?HAZLARI
wpad795fd1.png

Kulak (auris), i?itme i?levini g?ren ve denge organ?n? i?inde bulunduran anatomik yap?d?r.

   * 3 ?? kulak

   * 4 ??itme organ? (corti organ?) ve mekanizmas?

   * 5 Denge mekanizmas?

   * 6 ??itme duyusu

   * 7 Kulak Geli?im Deformiteleri

Kulak

Vikipedi, ?zg?r ansiklopedi        http://tr.wikipedia.org/wiki/Kulak

?? k?s?mda incelenir:

   * D?? kulak,

   * Orta kulak,

   * ?? kulak.

Konu ba?l?klar?

   * 1 D?? kulak

   * 2 Orta kulak (Auris media)

D?? kulak

?ki k?s?mdan olu?ur. D??a do?ru ??k?nt? yapan k?sm?na kulak kep?esi ad? verilir. Kulak kep?esi sesin y?n?n?n belirlenmesinde i?lev g?r?r. Buray? orta kula?a ba?layan kanal ikinci k?sm? yapar ve d?? kulak yolu ad?n? al?r. D??tan i?e do?ru uzanan bu kanal yakla??k 2,5 cm kadard?r ve S harfi ?eklinde k?vr?lm??t?r. Kanal?n bir k?sm? k?k?rdak; di?er k?sm? kemik yap?s?ndad?r. K?k?rdak k?s?m ?zerinde tragi ad? verilen k?llar vard?r. Kanal i?inde bezlerin salg?s? ve bunlar?n ?zerine binen tozlar sonucu kulak kirleri olu?ur. Bu kirler birle?ip kurudu?u zaman kanal? t?kayabilir ve i?itmeye engel olabilirler.

 

D?? kulak yolunun sonunda yar? saydam olan sedef renginde kulak zar? bulunur. Kulak zar?; d?? kulak ile orta kula?? birbirinden ay?r?r. Her iki y?z?, atmosfer bas?nc? ile dengelenmi?tir. Zar?n i? y?z?n?, ?staki borusu arac?l??? ile bo?azdan gelen hava dengeler. B?ylece kulak zar?n?n i?e ??kmesi engellenmi? olur.

 

Orta kulak (Auris media)

Yakla??k 0,5 cm? hacminde k???k bir bo?luktur. ??inde hava ve 3 tane k???k kulak kemik?i?i bulunur. Bo?lu?a ?staki borusu arac?l???yla hava gelir. Bo?lu?un arka duvar? temporal kemik i?erisinde yer alan mastoid hava h?crelerine (cellulae mastoideae) a??l?r. Birbiri ile eklemle?en ?? kemik timpan zar?na ?arpan ses dalgalar?n?n ampl?t?d?n? y?kselterek, i? kulaktaki s?v?ya iletirler. Kulak zar?na tutunan ilk kemik malleus (?eki? kemi?i)'tur. Ortadaki incus (?rs), sondaki ise stapes. (?zengi)'tir. ?zengi kemi?i oval pencere (fenestra vestibuli) ad? verilen a??kl?k ?zerine oturur.(Oval pencere baz? kaynaklarda i? kulakta;baz? kaynaklarda ise orta kulakta bulunur.Ger?ekte tam s?n?r noktas?ndad?r.)

 

?? kulak ?ok kar???k yap?lardan olu?an ve ?nemli fonksiyonlar ?stlenen k?s?md?r. Hepsi de temporal kemik i?erisinde yer alan, birbirinden ayr? ?? kemik bo?luktan meydana gelir. Bu kemik bo?luklara kemik labirent (labyrinthus osseus) ad? verilir. Kemik labirent ?? b?l?mden olu?ur.Oval pencerenin a??ld??? k?sma vestibulum (dal?z) denilir. Di?er ikisi ise cochlea (salyangoz kabu?u) ve semisirk?ler kanallar (canalis semisircularis osseus, kemik yar?m daire kanallar?)'d?r.

 

Vestibulum merkezde olmak ?zere; ?n?nde cochlea, arkas?nda semisirk?ler kanallar yerle?ir. Her ?? b?lme de, perilenfa ad? verilen s?v? ile doludur. Kemik labirentin i?inde, labirentin k?vr?mlar?na uyan ve i?i endolenfa ile dolu olan zar labirent (labyrinthus membranaceus) bulunur. Zar labirentin, kemik labirent k?s?mlar?na uyan b?lmeleri ?unlard?r: Vestibulum i?indeki k?sm?, utriculus ve sacculus'tur. Cochlea i?inde kalan k?sm? ductus cochlearis ve semisirk?ler kanallar i?inde yer alan k?sm? da ductus semisircularis ad?n? al?rlar.

Kulak anatomisi

 

??itme organ? (corti organ?) ve mekanizmas?

Mekanik ses uyar?lar?n? elektrik impulslar?na d?n??t?ren resept?rlere i?itme veya corti organ? denir. Bu resept?rler zar cochlea'n?n (ductus cochlearis) i?inde yerle?mi? olarak i?itme siniri (n. cochlearis) ile irtibat halindedirler. D?? kulak yolu i?inde ilerleyen ses dalgalar?, kulak zar?n? titre?tirerek buraya temas eden kulak kemik?iklerini harekete ge?irir.

 

Burada amplit?d? y?kselen ses dalgalar?, kemik labirent i?indeki perilenfa'ya ta??n?r. Buradan da endolenfa membran?na ula??rlar. Endolenfa'da ki dalgalanma ince sa? k?l? ?eklindeki resept?rleri (corti organ?) uyar?r. Bu i?lem, sinir impulslar?n?n ba?lamas?n? ve i?itme siniri ile beyne ta??nmas?n? sa?lar.insanda ?nemli bir kaynak olan kulak hayat?m?zdada buyuk ?nemi vard?r.

Denge mekanizmas?

?? kulakta yer alan di?er duyu resept?rleri denge ve ba??n uzaydaki pozisyonu ile ilgilidir. Bu resept?rlerin baz?s? semisirk?ler kanallar?n taban?nda yerle?mi?tir. Bunlar tamamen denge ile ilgilidir. Bir di?er k?sm? ise vestibulumda yer alan sacculus ve utriculus isimli iki k???k zar kese i?indedir. Semisirk?ler kanallar sacculus ve utriculus ile ba?lant? halindedir.

 

Bu keselerden biri ba??n uzaydaki pozisyonu ile ilgili bilgi al?r. Di?eri denge duyusu olup, k?llar?n (silialar) hareketi ile ortaya ??kar. Ba? hareket etti?i zaman, silialar?n pozisyona kilitlenmesi ile sinir impulsu ba?lar. Buradan ve kanallardan ba?layan denge siniri (n. vestibularis), i?itme sinirine (n. cochlearis)kat?larak n vestibulocochlearis'i olu?turur

 

??itme duyusu

Kulak kep?esi taraf?ndan yakalanan akustik dalga d?? kulaktaki kulak zar? taraf?ndan orta kulaktaki ?rs, ?eki? ve ?zengi kemikleri arac?l??? ile i? kulaktaki salyangoz organ?na aktar?l?r. Salyangoz akustik dalgay? beynin yorumlayabilece?i elektriksel i?arete d?n??t?rmekle g?revlidir. Bu aktarma ve elektriksel i?arete ?evirme i?lemleri, insan duyma sisteminin karakteristik ?zelliklerinin ana belirleyicisidir. Duyma sisteminde iki adet alg?lay?c?n?n olmas?n?n en b?y?k avantaj? ?ift yollu (stereo) duymaya izin vermesidir.

 

Kulak Geli?im Deformiteleri

Kulak, insan?n d?? g?r?n?m?n? do?rudan etkileyen, estetik de?eri ve ayn? zamanda fonksiyonel ?nemi olan bir organd?r. Kulakta, do?u?tan hi? geli?meme de dahil olmak ?zere ?ok de?i?ik ?ekilsel bozukluklar kar??m?za ??kabilir. En s?k olarak rastlanan ?ekil bozuklu?u kep?e kulak deformitesidir. Kep?e kulak deformitesi, kulaklar?n, olmas? gereken normal anatomik duru?undan ?ne do?ru a??k durmas? ?eklinde g?r?l?r. ?ocu?un anne karn?ndaki duru?u ve uyku s?ras?ndaki yat?? pozisyonu ile hi?bir ilgisi yoktur.

ANA SAYFA.

?-Mer ??itme ve Sagl?k Cihazlar? Ltd St?    ?ehit Adem Yavuz  Sok. 7/3 (Yeni Karam?rsel Binas?n?n Arkas?)  K?z?lay-Ankara Tel: 0 312 419 53 14      Fax:0 312 418 63 54       imerltdsti@gmail.com   

Duyma ve ??itme Cihazla Ya?am

女人心海底针,指的是女人心思复杂难以捉摸丰胸产品。但若以每个月的月经周期来看待女人是复杂的动物这件事,是颇精准的论述专业丰胸导师,因为女人体内女性荷尔蒙变化不仅影响生理,更影响心理。我们都知道女人的周期是伴随时间的丰胸效果,所谓人无白日好,花无白日圆。好的女人生理周期可以很好的,延长胸部美丽的周期。同理健康乳腺的周期也可以很好促进经络的循环丰胸食物,女人也会有很好的保持年轻的状态。